Koiiro Soramoyou pilgrimage to Shikoku

 Innoshima Oohashi in Shimanami Kaido
 


Kitaura Hachiman Shirine